Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

ĐẢNG

Thứ bảy - 13/12/2014 15:05
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2010
 
TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Ngày vào Đảng Ngày về cơ quan Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh BTCB 20/08/1962 16/11/2003 09/1979  
2 Nguyễn Thị Thanh Bình P.BT 04/12/1971 30/10/1998 5/09/2004  
3 Nguyễn Thị Hòa Đảng viên 23/10/1974 19/12/2005 09/1998  
4 Trần Thị Thương Cấp ủy 02/09/1980 30/10/1998 09/1998  
5 Trần Thị Mận Đảng viên 15/09/1973 04/08/2008 09/1992  
6 Phạm Thị Hải Yến Đảng viên 19/05/1979 10/06/2002 09/2001  
7 Nguyễn Thị Phương Đảng viên 12/08/1973 14/07/2002 09/1999  
8 Phan Thị Thiều Đảng viên 24/04/1982 30/04/2005 09/2001  
9 Hoàng Thị Huệ Đảng viên 24/08/1962 12/01/2008 09/1982  
10 Phan Thị Hương Đảng viên 02/09/1960 19/08/2004 09/1979  
11 Võ Thị Thủy Đảng viên 29/10/1984 19/05/2006 09/2004  
12 Phạm Thị Lệ Thủy Đảng viên 15/01/1979 11/02/2009 04/2010  
13 Phan Thị Hạnh Đảng viên 02/06/1987 13/10/2009 04/2010  
                                                        Trung lộc, ngày 10 tháng 01 năm 2010
                                                          TM. Cấp ủy chi bộ
                                                             BÍ THƯ
 
 
 
                                                                 Nguyễn Thị Minh
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2011
 
TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Ngày vào Đảng Ngày về cơ quan Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh BTCB 20/08/1962 16/11/2003 09/1979  
2 Nguyễn Thị Thanh Bình P.BT 04/12/1971 30/10/1998 5/09/2004  
3 Nguyễn Thị Hòa Cấp ủy 23/10/1974 19/12/2005 09/1998  
4 Trần Thị Thương Đảng viên 02/09/1980 30/10/1998 09/1998  
5 Trần Thị Mận Đảng viên 15/09/1973 04/08/2008 09/1992  
6 Phạm Thị Hải Yến Đảng viên 19/05/1979 10/06/2002 09/2001  
7 Nguyễn Thị Phương Đảng viên 12/08/1973 14/07/2002 09/1999  
8 Phan Thị Thiều Đảng viên 24/04/1982 30/04/2005 09/2001  
9 Hoàng Thị Huệ Đảng viên 24/08/1962 12/01/2008 09/1982  
10 Phan Thị Hương Đảng viên 02/09/1960 19/08/2004 09/1979  
11 Võ Thị Thủy Đảng viên 29/10/1984 19/05/2006 09/2004  
12 Phạm Thị Lệ Thủy Đảng viên 15/01/1979 11/02/2009 04/2010  
13 Phan Thị Hạnh Đảng viên 02/06/1987 13/10/2009 04/2010  
                                                        Trung lộc, ngày 10 tháng 01 năm 2011
                                                          TM. Cấp ủy chi bộ
                                                             BÍ THƯ
 
 
 
                                                                 Nguyễn Thị Minh
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN 2012
 
TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Ngày vào Đảng Ngày về cơ quan Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh BTCB 20/08/1962 16/11/2003 09/1979  
2 Nguyễn Thị Hòa P.BT 23/10/1974 19/12/2005 09/1998  
3 Nguyễn TThu Phương Cấp ủy 19/07/1981 16/10/2007 08/2011  
4 Trần Thị Thương Đảng viên 02/09/1980 30/10/1998 09/1998  
5 Trần Thị Mận Đảng viên 15/09/1973 04/08/2008 09/1992  
6 Phạm Thị Hải Yến Đảng viên 19/05/1979 10/06/2002 09/2001  
7 Nguyễn Thị Phương Đảng viên 12/08/1973 14/07/2002 09/1999  
8 Phan Thị Thiều Đảng viên 24/04/1982 30/04/2005 09/2001  
9 Hoàng Thị Huệ Đảng viên 24/08/1962 12/01/2008 09/1982  
10 Phan Thị Hương Đảng viên 02/09/1960 19/08/2004 09/1979  
11 Vũ Thị Hồng Hạnh Đảng viên 02/02/1986 31/01/2008 11/2011  
12 Võ Thị Thủy Đảng viên 29/10/1984 19/05/2006 09/2004  
13 Phạm Thị Lệ Thủy Đảng viên 15/01/1979 11/02/2009 04/2010  
14 Phan Thị Hạnh Đảng viên 02/06/1987 13/10/2009 04/2010  
15 Phan Thị Hà Đảng viên 03/06/1986 17/1/2012 09/2008  
                                                        Trung lộc, ngày 10 tháng 1 năm 2012
                                                          TM. Cấp ủy chi bộ
                                                             BÍ THƯ
 
 
 
                                                                 Nguyễn Thị Minh
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2013
 
TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Ngày vào Đảng Ngày về cơ quan Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh BTCB 20/08/1962 16/11/2003 09/1979  
2 Nguyễn Thị Hòa P.BT 23/10/1974 19/12/2005 09/1998  
3 Nguyễn TThu Phương Đảng viên 19/07/1981 16/10/2007 08/2011  
4 Trần Thị Thương Cấp ủy 02/09/1980 30/10/1998 09/1998  
5 Trần Thị Mận Đảng viên 15/09/1973 04/08/2008 09/1992  
6 Phạm Thị Hải Yến Đảng viên 19/05/1979 10/06/2002 09/2001  
7 Nguyễn Thị Phương Đảng viên 12/08/1973 14/07/2002 09/1999  
8 Phan Thị Thiều Đảng viên 24/04/1982 30/04/2005 09/2001  
9 Hoàng Thị Huệ Đảng viên 24/08/1962 12/01/2008 09/1982  
10 Phan Thị Hương Đảng viên 02/09/1960 19/08/2004 09/1979  
11 Vũ Thị Hồng Hạnh Đảng viên 02/02/1986 31/01/2008 11/2011  
12 Võ Thị Thủy Đảng viên 29/10/1984 19/05/2006 09/2004  
13 Phan Thị Hà Đảng viên 03/06/1986 17/1/2012 09/2008  
14 Phạm Thị Lệ Thủy Đảng viên 15/01/1979 11/02/2009 04/2010  
15 Phan Thị Hạnh Đảng viên 02/06/1987 13/10/2009 04/2010  
16 Võ Thị Lê Đảng viên 10/12/1980 19/5/2013 09/2004  
17 Trần Thị Hà Đảng viên 10/6/1988 19/5/2013 09/2009  
                                                            Trung lộc, ngày 10 tháng 01 năm 2013
                                                          TM. Cấp ủy chi bộ
                                                             BÍ THƯ
 
 
 
                                                                 Nguyễn Thị Minh
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2014
 
TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Ngày vào Đảng Ngày về cơ quan Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh BTCB 20/08/1962 16/11/2003 09/1979  
2 Nguyễn Thị Hòa P.BT 23/10/1974 19/12/2005 09/1998  
3 Nguyễn TThu Phương Cấp ủy 19/07/1981 16/10/2007 08/2011  
4 Trần Thị Thương Đảng viên 02/09/1980 30/10/1998 09/1998  
5 Trần Thị Mận Đảng viên 15/09/1973 04/08/2008 09/1992  
6 Phạm Thị Hải Yến Đảng viên 19/05/1979 10/06/2002 09/2001  
7 Nguyễn Thị Phương Đảng viên 12/08/1973 14/07/2002 09/1999  
8 Phan Thị Thiều Đảng viên 24/04/1982 30/04/2005 09/2001  
9 Hoàng Thị Huệ Đảng viên 24/08/1962 12/01/2008 09/1982  
10 Phan Thị Hương Đảng viên 02/09/1960 19/08/2004 09/1979  
11 Vũ Thị Hồng Hạnh Đảng viên 02/02/1986 31/01/2008 11/2011  
12 Võ Thị Thủy Đảng viên 29/10/1984 19/05/2006 09/2004  
13 Phan Thị Hà Đảng viên 03/06/1986 17/1/2012 09/2008  
14 Phạm Thị Lệ Thủy Đảng viên 15/01/1979 11/02/2009 04/2010  
15 Phan Thị Hạnh Đảng viên 02/06/1987 13/10/2009 04/2010  
16 Võ Thị Lê Đảng viên 10/12/1980 19/5/2013 09/2004  
17 Trần Thị Hà Đảng viên 10/6/1988 19/5/2013 09/2009  
18 Bùi Thị Xuân Liễu Đảng viên 21/10/1986 03/4/2014 09/2009  
19 Nguyễn Thị Cẩm Đảng viên 20/06/1990 05/5/2014 10/2010  
                                                            Trung lộc, ngày 10 tháng      năm 2014
                                                          TM. Cấp ủy chi bộ
                                                             BÍ THƯ
 
 
                                                                      Nguyễn Thị Minh
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2014
 
TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Ngày vào Đảng Ngày về cơ quan Ghi chú
1 Bùi Thị Hương BTCB 20/08/1973 16/11/200 08/2014  
2 Nguyễn Thị Hòa P.BT 23/10/1974 19/12/2005 09/1998  
3 Nguyễn TThu Phương Đảng viên 19/07/1981 16/10/2007 08/2011  
4 Võ Thị Thủy Cấp ủy 29/10/1984 19/05/2006 09/2004  
5 Trần Thị Mận Đảng viên 15/09/1973 04/08/2008 09/1992  
6 Phạm Thị Hải Yến Đảng viên 19/05/1979 10/06/2002 09/2001  
7 Nguyễn Thị Phương Đảng viên 12/08/1973 14/07/2002 09/1999  
8 Phan Thị Thiều Đảng viên 24/04/1982 30/04/2005 09/2001  
9 Hoàng Thị Huệ Đảng viên 24/08/1962 12/01/2008 09/1982  
10 Phan Thị Hương Đảng viên 02/09/1960 19/08/2004 09/1979  
11 Vũ Thị Hồng Hạnh Đảng viên 02/02/1986 31/01/2008 11/2011  
12 Phan Thị Hà Đảng viên 03/06/1986 17/1/2012 09/2008  
13 Phạm Thị Lệ Thủy Đảng viên 15/01/1979 11/02/2009 04/2010  
14 Phan Thị Hạnh Đảng viên 02/06/1987 13/10/2009 04/2010  
15 Võ Thị Lê Đảng viên 10/12/1980 19/5/2013 09/2004  
16 Trần Thị Hà Đảng viên 10/6/1988 19/5/2013 09/2009  
17 Bùi Thị Xuân Liễu Đảng viên 21/10/1986 03/4/2014 09/2009  
18 Nguyễn Thị Cẩm Đảng viên 20/06/1990 05/5/2014 10/2010  
                                                         Trung lộc, ngày 10 tháng 09 năm 2014
                                                          TM. Cấp ủy chi bộ
                                                             BÍ THƯ
 
 
                                                                      Bùi Thị Hương
                                                

Tác giả bài viết: CÔ HÒA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn