Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016-2017

Thứ hai - 07/11/2016 19:30
Kế hoạch BDTX nhà trường năm học 2016-2017
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN TRUNG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:        /KH-TrMN                 Trung Lộc, ngày     tháng 10  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017
 

          Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011v/v Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên  giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT
Căn cứ vào Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng BGD-ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX, GDCN năm học 2016-2017;
Kế hoạch số 884/KH- SGDĐT ngày 16 /6/2016 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè năm học 2016 - 2017;
Căn cứ chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của UBND huyện Can Lộc, Phòng giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường  xuyên CBQL, GV năm học 2016 - 2017;
Căn cứ kế hoạch số 258 /PGDĐT-MN ngày 27/6/2016 của Phòng GD-ĐT về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên MN, TH, THCS  năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của giáo viên trường mầm non Trung Lộc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đội ngũ CBGV, NV.
1.1 Số lượng:
* Tổng số: 25 (trong đó CBQL: 3. GV:14. Nhân viên: 8)
- Biên chế: 15, ngoài biên chế: 10 (trong đó CBQL: 3. GV: 12. Nhân viên: 0)
1.2 Trình độ chuyên môn:
* Tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn 100 % (trong đó trên chuẩn 85 %. Cụ thể:
- Đại học: 12 ; Cao đẳng 8; Trung cấp 6
1.3 Tổ chuyên môn: Gồm có 3 tổ
- Tổ MG: 5 lớp có 11 thành viên ;
- Tổ nhà trẻ: 2 lớp 5 thành viên .
- Tổ Văn phòng.  9 thành viên.
2. Những thuận lợi và khó khăn
2.1: Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT Can Lộc, đặc biệt là các đ/c chuyên viên phụ trách bậc học.
- Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương xã nhà, phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng sâu rộng.
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy học và các chuyên đề tương đối đầy đủ.
- Kỷ cương nề nếp của nhà trường được duy trì, xiết chặt.
- Trình độ trên chuẩn ngày càng được nâng cao.
- Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, có ý thức học tập cao.
2.2: Khó khăn:
- Chất lượng chuyên đề cấp trường  hiệu quả chưa cao, chưa thực sự đi vào chiều sâu các nội dung chuyên đề.
- Các tổ chuyên môn sinh hoạt chưa đảm bảo theo quy định 2 lần/ tháng, nội dung sinh hoạt chưa cụ thể, chưa đi sâu vào nội dung chuyên môn.
- Ý thức tự giác trong công việc cũng như trong bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng còn hạn chế.
- Giáo viên còn lúng túng trong việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên chưa nắm bắt hết các nội dung bồi dưỡng.
II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BDTX CHO CBQL, GV  NĂM HỌC 2016 - 2017:
1. Mục tiêu:
 - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp cán bộ quản lý giáo dục giáo viên nâng cao trình độ nghiệp vụ tay nghề. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong nhà trường. Cũng cố vững chắc phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình GDMN  ở các độ tuổi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện lồng ghép bộ chuẩn phát triển cho trẻ năm tuổi vào trong các lĩnh vực phát triển.
-  Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
-  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
          2. Đối tượng bồi dưỡng:
          Cán bộ, giáo viên trường mầm non Trung  Lộc.
3. Nội dung, thời lượng:                   
a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học)
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo, Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Chỉ thị 3031/CT- BGDĐT về nhiệm vụ năm học 2016-2017, khung kế hoạch năm học của Bộ và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
- Chuyên đề năm học 2016: Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức  Hồ Chí Minh về “ *trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”
- Quán triệt kết luận 05 của BTHU  .
- Triển khai NQ số 29- NQ.TW ngày 04/11/2013 của BCHTW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo;
* Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học  mầm non.
* Tài liệu bồi dưỡng: Do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Gồm các nội dung:
- Các văn bản chỉ đạo về giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non, các chuyên đề năm học
+ Hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp.
+ Các vấn đề về công tác quản lý trong nhà trường.
+ Quản lý hồ sơ, quy trình bán trú.
b) Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dướng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học. ( học phần địa phương)
- Thời gian thực hiện: 30 tiết/năm học, gồm 20 tiết tự học, 10 tiết tập trung;
- Tài liệu bồi dưỡng do Sở GD&ĐT biên soạn.
Bao gồm:
-         Hướng dẫn tích hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường mầm non;
-         Sử dụng kết quả quan sát trong việc lập kế hoạch;
-         Đổi mới hoạt động giáo dục phát triển nhận thức trong trường mầm non;
-         Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục nối mạng nội bộ quản lý kế hoạch;
-         Hướng dẫn tổ chức hoạt động góc.
-         Bồi dưỡng chuyên môn 10 mô đun ưu tiên cho cán bộ quản lý, giáo viên.
-  Xây dựng bộ tiêu chí trong đánh giá CBQL, GVMN theo chuẩn NN phù hợp từng địa phương
c) Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học)
- Năm học 2016 – 2017 bồi dưỡng qua các modun ưu tiên sau:
- Thời gian: 60 tiết/năm học, gồm có 36 tiết tự học, 24 tiết lý thuyết.
 
Tên và nội dung mô đun
 
Tự học
Tập trung
Lý thuyết Thực hành
MN1: Đôi mới quản lý chất lượng giáo dục Mầm non 6 4  
MN6: Chăm sóc trẻ mầm non 6 4  
MN 20:  Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non 6 4  
MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức 6 4  
MN 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non 6 4  
MN 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng các tổ chức xã hội để  giáo dục trẻ mầm non 6 4  
4 . Hình thức bồi dưỡng thường xuyên.
-  Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
-  BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
- Bồi dưỡng thông qua các Hội nghị trực tuyến, qua mạng (qua Website, diễn đàn),  chủ động tải đủ các văn bản, tài liệu, bài giảng điện tử, băng hình, các bài giảng tập huấn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT .
          III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Nội dung bồi dưỡng Đối tượng bồi dưỡng Thời lượng và hình thức học Thời gian thực hiện Đơn vị, người  chủ trì
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 1
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;
- Quán triệt kết luận  số 05 của BTV HU .
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 2 tiết
- Tự học 8 tiết
Tháng  8,9/2016 Trường MN
2. Công tác phát triển đội ngũ và giáo viên mầm non.
3. Khung kế hoạch thời gian năm học.
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 4 tiết;
-  Tự học 6 tiết.
Tháng  8,9/2016
4. Hướng dẫn công tác xây dựng bộ minh chứng đánh giá CBQL, GVMN CBQL, GV các trường MN - Học tập trung 4 tiết
-  Tự học 6 tiết.
Tháng  9/2016 Phòng GD
 
Nội dung 2
- HD tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ 12 - 36 tháng
- HD tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ
- Giáo dục kỹ năng XH cần thiết để chuẩn bị cho trẻ MG 5 tuổi vào lớp 1
- Tổ chức hoạt động góc trong trường MN
- HD tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ
- Hướng dẫn hồ sơ, XD kế hoạch BDTX cá nhân
- Hướng dẫn cách học, cách ghi chép sổ BDTX cá nhân
- Hướng dẫn nhà trường công tác đánh giá BDTX của GV.
 
 
CBQL, GV các trường MN
 
 
 
- Học tập trung 20 tiết (15 LT, 5 TH)
- Tự học 10 tiết
 
 
Tháng 8/2016
 
 
 
Phòng GD Tháng 8/2016
Nội dung 3  MN1: Đổi mới quản lý chất lượng giáo dục mầm non
I: Mục tiêu
II: Nội dung
III: Thực hành nghiên cứu kế hoạch cải tiến chất lượng
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung  tiết 4
- Tự học 6 tiết
Tháng 8,9/2016 Văn phòng trường MN.
Bùi Thị Hương
 MN6: Chăm sóc trẻ mầm non
I: Mục tiêu
II: Nội dung
1: Tổ chức cho trẻ ăn
2: Tổ chức cho trẻ ngủ
3: Tổ chức vệ sinh cho trẻ
4: Thực hành và xử lý một số tai nạn thường gặp.
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung  tiết 4
- Tự học 6 tiết
 
 
 
 
tháng 9-10/2016
 
 
Trường MN
Nguyễn
Thị Hòa
 
MN 20:  Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
I: Mục tiêu
II: Nội dung
1: Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học
2: Những thay đổi căn bản của đổi mới pp dạy học
3: Những điều cần lưu ý khi đổi mới
4: Thực hành
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung  tiết 4
- Tự học 6 tiết
 
 
Tháng 12/2015
 
 
 
 
Trường MN
Phan Thị Hà

 
MN 22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển  nhận thức
I: Mục tiêu
II: Nội dung
III: Thực hành
CBQL, GV các trường MN - Học tập trung  tiết 4
- Tự học 6 tiết
 
Tháng 9, 10,11,12/2016
 
 
Trường MN
Phan Thị Thiều
 
MN 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non
I: Mục tiêu
II: Nội dung
III: Thực hành
CBQL
các trường
MN
- Học tập trung  tiết 4
- Tự học 6 tiết
 
 
Tháng 10, /2016
 
 
Trường MN
Nguyễn Thị Thu Phương
 
 
 
 
 
 
 
MN 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng các tổ chức xã hội để  giáo dục trẻ mầm non
I: Mục tiêu
II: Nội dung
1: Mục đích phối hợp
2: Phương pháp phối hợp
3: Hình thức phối hợp
CBQL, GV các trường MN  - Học tập trung  tiết 4
- Tự học 6 tiết
 
 
Tháng 10, /2015 
 
 
Trường MN
Bùi Thị Xuân Liễu
 
 
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BDTX NĂM HỌC  2016 – 2017
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Bùi Thị Hương Hiệu Trưởng Dạy các tiết lý thuyết. Bồi dưỡng Modun 1 .  
1 Nguyễn Thị Hòa P. Hiệu Trưởng Dạy các tiết lý thuyết. Bồi dưỡng Modun 6  
2 Nguyễn T Thu Phương P. Hiệu Trưởng Dạy các tiết lý thuyết. Bồi dưỡng Modun  33,  
3 Phan Thị Thiều. TTCMMG Dạy lý thuyết và thực hành. Bồi dưỡng Modun  22,.  
4 Phan Thị Hà. TTCMNT Dạy lý thuyết và thực hành. Bồi dưỡng Modun.  20.  
5 Bùi Thị Xuân Liễu TPCMMG Dạy lý thuyết và thực hành. Bồi dưỡng Modun 41  
         
          V. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
1. Cách đánh giá, thang điểm:
- Nội dung 1;  Nội dung 2: Mỗi nội dung: 10 điểm , gồm:
+ Điểm kiến thức, kỷ năng:    (5 đ)
+ Điểm vận dung :                  (5đ)
- Nội dung 3:    10 điểm  ( Điểm bình quân các modun đăng ký học)
+ Điểm kiến thức, kỷ năng:    (5 đ)
+ Điểm vận dung :                  (5đ)
- Tổng điểm: (30 đ): Nội dung 1 + Nội dung 2 + Nội dung 3 ( điểm bình quân các modun học)
2. Kết quả xếp loại:
Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại như sau:
- Loại TB: Nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.
- Loại Khá: Nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dướ điểm 6.
- Loại Giỏi: Nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới điểm 7.
 Các trường hợp khác được coi là không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của năm học.
 - Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm, xét các danh hiệu thi đua, chế độ chính sách cho giáo viên hàng năm.
3. Thời gian thực hiện:
   - Tháng 9, 10/2016:
     + Hoàn thành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm học của trường. Kế hoạch tổ, cá nhân
    - Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017:
     + Kết hợp giữa tự học của giáo viên và tổ chức học tập trung  và cụm chuyên môn liên trường.
    - Tháng 4/2017: Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên theo chức năng quản lý.
   - Nộp kết quả  BDTX  về Phòng GD&ĐT vào (ngày 4/5/2017)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.     Trách nhiệm của hiệu trưởng:
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại quy chế này.
- Thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện quy chế này.
2. Tổ chuyên môn:
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường theo quy định của quy chế này.
3. Trách nhiệm của giáo viên:
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường theo quy định của quy chế này.
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhà giáo và cán bộ quản lý trường mầm non Trung Lộc năm học 2016 - 2017, yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên trường mầm non Trung Lộc nghiêm túc thực hiên./.
VII. KINH PHÍ BỒI DƯỠNG
Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 
Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- BGH, Tổ CM, GV;
- Lưu: VT.
                                                                               
     
                                                                                                                   Bùi Thị Hương                                               
 
                                                                                                   
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………………
………………………………………………………………………………………………………….                             
                                                                                                            KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn