Báo cáo kết quả ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật Hình sự

PHÒNG GD&ĐT CAN LỘC
TRƯỜNG MN TRUNG LỘC
Số: 03  /BC-MN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TrungLộc, ngày 16 tháng 9  năm 2015
 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO
 BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
 
Thực hiện kế hoạch số 579/KH-PGD&ĐT ngày 16/9/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và đóng góp ý kiến cho dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Căn cứ vào kết quả hội đồng SP nhà trường tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự  thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Trường Mầm non Trung Lộc báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) như sau:
I, QÚA TRÌNH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬY HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
- Công tác tổ chức lấy ý kiến:
+  Lấy ý kiến đóng góp các cán bộ chủ chốt trong Hội đồng nhà trường.
+  Lấy ý kiến đống góp thông qua các tổ chuyên môn.
+  Lấy ý kiến đóng góp trong hội đồng sư phạm nhà trường
-         Các hình thức tổ chức lấy ý kiến:
     +Với các hình thức lấy ý kiến như lấy ý kiến đóng góp trực tiếp, giơ tay biểu quyết đối với từng phương án trong 08 vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến đóng góp
    + Kết quả có 5 ý kiến phát biểu đóng góp trực tiếp tại hội nghị. Còn lại các ý kiến được thể hiện bằng hình thức biểu quyết đối với từng phương án trong 08 vấn đề trọng tâm.
-         Số lượt người tham gia  ý kiến:
+  Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường
     II, ĐÁNH GIÁ CHUNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬAĐỔI).  
        1. Nội dung của Dự thảo Bộ luật hình sự là nhằm xây dựng Bộ luật hình sự phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước sau hiến pháp năm 2013; phát huy hơn nữa vai trò của của Bộ luật hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...  
      2. Dự thảo Bộ luật Hình sự đã khắc phục và  giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Bộ luật Hình sự, hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013
      3. Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã phù hợp những chính sách nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong các điều ước quốc tế. Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã có tính dự báo và ổn định lâu dài trong tương lai, bảo đảm tính thống nhất về mặt kỹ thuật giữa phần chung, phần các tội phạm cụ thể của Bộ luật hình sự và giữa Bộ luật hình sự với các Luật khác
        III. Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
Tham gia ý kiến vào toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), bao gồm:
        1. Đối với những sửa đổi, bổ sung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thuộc phần chung, đa số các ý kiến đều nhất trí với dự thảo.
Tuy nhiên có một số ý kiến cần sửa đổi, bổ sung tại một số điều trong dự thảo cụ thể như:
- Tại khoản 3, Điều 19 dự thảo quy định trách nhiệm không tố giác tội phạm đối với Luật sư khi biết hành vi của thân chủ vượt ra ngoài quyết định truy tố thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng.
- Nhất trí với Điều 22 dự thảo quy định về phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên cần giải thích rõ tình huống đang sử dụng vũ khí, đang thực hiện hành vi giết người thể hiện ở hành vi cụ thể nào nhằm bảo vệ quyền chủ động phòng vệ, đồng thời xác định hành vi quá mức cần thiết trong phòng vệ.
- Điều 23 dự thảo cần thể hiện rõ hơn quy định về tình thế cấp thiết gây thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa trong trường hợp là tính mạng, sức khỏe con người.
- Nhất trí với Điều 24 dự thảo tuy nhiên cần quy định rõ hơn về hành vi gây thiệt hại cho người bị bắt giữ trong trường hợp bị bắt giữ trong những trường hợp cụ thể để bảo vệ người thi hành công vụ, ví dụ như: Cảnh sát Giao thông truy đuổi người có hành vi trái phép, người dân đuổi bắt trộm trong đêm có thể gây thiệt hại nhầm…
- Tại Điều 29 dự thảo nhất trí theo PA 1 tại khoản 2, Điều 29 về các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự.
- Về xóa án tích đề nghị tách Điều 69 thành 02 điều cụ thể là 01 điều quy định về điều kiện đương nhiên được xóa án tích và 01 điều quy định về xóa án tích theo Quyết định của Tòa án.
        2. Đối với những sửa đổi, bổ sung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thuộc phần các tội phạm cụ thể, đa số các ý kiến đều nhất trí với dự thảo.
Tuy nhiên có một số ý kiến cần sửa đổi, bổ sung tại một số điều trong dự thảo cụ thể như: Tại Điều 427 dự thảo quy định về điều kiện chuyển tiếp đề nghị nên quy định khi phát hiện có tội phạm mới cần phải sửa đổi, bổ sung vào vào Bộ luật Hình sự thì có thể bổ sung bằng cách ra Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội.
         3. Đối với những sửa đổi, bổ sung về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi),  hoàn toàn nhất trí với bản dự thảo.
       4 . Thống nhất về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
         IV. THAM GIA Ý KIẾN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC I CỦA KẾ HOẠCH SỐ 207/KH-HĐND
       1. Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự
Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, việc truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra đối với cá nhân Dự thảo BLHS (sửa đổi) lần này bổ sung TNHS của pháp nhân (các điều 2, 3, 6, 8 và các điều thuộc Chương XI. Những quy định đối với pháp nhân phạm tội).
- Có 100%  nhất trí với  ý kiến trên
       2. Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.
Điều 12 BLHS hiện hành quy định: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng”.
Dự thảo Bộ luật lần này (Điều 12) kế thừa quy định của BLHS hiện hành nhưng chỉ rõ hơn những tội phạm cụ thể mà người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu TNHS.
“Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em, tội cưỡng dâm trẻ em, tội cướp tài sản, tội cướp giật tài sản và tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều được quy định trong dự thảo:
         3. Việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân.
BLHS hiện hành quy định hình phạt tử hình đối với 22 tội danh.
Dự thảo BLHS (sửa đối) dự kiến bỏ hình phạt tử hình đối với 07 tội danh, cụ thể là các tội: cướp tài sản; phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người, tội phạm chiến tranh (các Điều 164, 314, 404, 410, 433, 434 và Điều 435), đồng thời, dự kiến bỏ hình phạt tử hình đối với hành vi phạm tội vận chuyển, tàng trữ trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy quy định tại Điều 194 của BLHS hiện hành.
      4. Về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn (Điều 35 và Điều 36 dự thảo).
- Có 28 ý kiến nhất trí với loại ý kiến thứ nhất.
5. Về hình phạt Trục xuất
           Bộ luật hình sự hiện hành quy định hình phạt Trục xuất vừa là hình phạt chính, vừa là hình phạt bổ sung (Điều 28 và Điều 32 BLHS 1999). Dự thảo BLHS (Điều 32) quy định hình phạt này áp dụng theo hai phương án: Phương án thứ nhất: giữ nguyên như BLHS hiện hành (vừa là hình phạt chính vừa là hình phạt bổ sung); Phương án hai chỉ là hình phạt bổ sung.
- Có 100%  nhất trí với  ý kiến trên
        6. Về việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế
BLHS hiện hành quy định tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165).
Dự thảo BLHS (sửa đổi) dự kiến cụ thể hóa hành vi phạm tội có tính chất cố ý làm trái trong các lĩnh vực kinh tế và quy định thành các tội danh cụ thể trong từng lĩnh vực để thay thế cho tội danh này.
- Có 100% ý kiến nhất trí với ý kiến trên.
7. Về việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng
- Có 100% nhất trí với ý kiến trên.
8. Về việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới
Trên cơ sở kết quả tổng kết thực tiễn thi hành BLHS và ý kiến đề xuất của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan, dự thảo BLHS (sửa đổi) dự kiến bãi bỏ một số tội danh và bổ sung một số tội danh mới, cụ thể như sau:
a) Các tội danh dự kiến bãi bỏ:
Dự thảo BLHS (sửa đổi) dự kiến bãi bỏ 05 tội danh sau đây:
- Tội hoạt động phỉ (Điều 83 BLHS hiện hành);
- Tội tảo hôn (Điều 147 BLHS hiện hành);
- Tội kinh doanh trái phép (Điều 159 BLHS hiện hành);
- Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế (Điều 167 BLHS hiện hành);
- Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quy chế hành chính (Điều 269 BLHS hiện hành).
       Trên đây là báo cáo về kết quả đóng góp ý kiến dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi) của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Trung Lộc./.
 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Can Lộc( để b/c);
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Bùi Thị Hương
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Hương